Информации


Свикана 63-та седница на Советот на Општина Ресен


Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 63-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 15.05.2017 година (Понеделник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен


Врз основа на член 21 ст.2 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на

Совет на Општина Ресен

 

              Ја свикувам 63-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 15.05.2017 година (Понеделник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

 

             За седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

- Усвојување на записникот од претходната седница

 

 

1.    Предлог – Програма Ф – Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко планирање Измена и дополна за изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2017 година.

2.    Предлог – Одлука за отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на ДУП за УЕ1 Блок 1 м.в. ,,Крсте Мисирков,, за КО Ресен.

3. Предлог – Одлука за намера за реализација на проект за подобрување на нивото и квалитетот на општинските услуги - “Реконструкција, употреба и одржување на улици во градот Ресен“ по пат на задолжување во МСИП2.

4.    Годишен план за вработување за 2018 година на Општина Ресен.

5.    Извештај за работата на ТППЕ Ресен во 2017 година.

     6. Советнички прашања.