Информации


РАНГ ЛИСТА RELOAD

» 24.12.2018

Ранг листа на предлог проекти од организациите на граѓанското опшество добиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD проектот отворен од 24.10.2018 до 05.12.2018 Повеќе »


ЈАВЕН ОГЛАС

» 21.12.2018

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РМ (АВРМ), Програмата за развој) на Обединетите Нации (УНДП) и Општина Ресен бр. 09- 2498/1 од 20.12.2018, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година, усвоен од Владата на Република Македонија, Програмата за Општинско - корисна рзбота и Иницијативата за воспоставување на заеднички сервис на Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика за грижа во домашни услови во општина Ресен, а во рамки на Проектот „Креирање можности за работа за сите- III " се објавува Повеќе »


ЈАВЕН ПОВИК

» 07.12.2018

Врз основа на член 8 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (''Службен весник на РМ'' бр.209/18), Градоначалникот на Општина Ресен објавува Повеќе »


ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ИНТЕРЕС

» 29.11.2018

Со цел обезбедување на целосна транспарентност, јавност и отчетност во планирањето и трошењето на средствата од Буџетот на Општина Ресен, Градоначалникот на општината Ресен објавува Повеќе »

Следна