Информации


ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP) CHECKLIST

» 16.10.2020

План за Животна средина и социјално управување (ESMP) Проект за одговор на итни случаи КОВИД-19 во Северна Македонија P173916 „Инсталирање на мобилна болница КОВИД 19 во рамките на болницата во градот Ресен Повеќе »


ОБЈАВА

» 16.10.2020

Согласно Договор за грант бр. 09-1655/1 од 18.09.2020 год., склучен помеѓу 1) Фондот за природа „Преспа – Охрид“ („ПОНТ“) и општина Ресен, и согласно активностите и мерките во тој Договор, Општина Ресен објавува повик за ангажирање на две лица: Стручен соработник за физички и хемиски истражувања и Стручен соработник за биолошки истражувања Повеќе »


Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

» 15.10.2020

Врз основа на член 21 ст. 2 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам Повеќе »


РЕШЕНИЕ за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

» 22.09.2020

Градоначалникот на општина Ресен врз основа на член 21 ст.2 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) донесува Повеќе »

Следна