Овоштарство

Според податоците на подрачната единица на Министерството за Земјоделство Шумарство и Водостопанство проследени подолу во табелата, може да се види очекуваниот принос на јаболко за 2013та година.


Очекуван принос на јаболко за 2013 според податоците на МЗШВ