Контакт

АДРЕСА

Општина Ресен

Плоштад Цар Самоил бр.20
7310 Ресен

 

Позиција

Телефон

Факс

Раководно лице / мејл контакт

Градоначалник

047/551-770

047/551-908

Живко Гошаревски

kabinet.gradonacalnik@resen.gov.mk

Секретар

047/551-766

047/551-908

Јоне Димовски

sekretar@resen.gov.mk

Сектор за финансиски прашања 047/551-484 / Даниела Апостоловска
daniela@resen.gov.mk

Сектор за правни и општи работи

047/551-762

/


Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски развој, прекугранична соработка

047/551-763

047/551-905

/

Мише Печенковски

mise.pecenkovski@resen.gov.mk


Сектор за животна средина

047/551-490

/

Ајман Ал Малла

ajman.almalla@resen.gov.mk

Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка.

047/551-901

/

Крсте Мицалевски
krste.micalevski@resen.gov.mk

Одделение за урбанизам и комунални работи

047/551-905

/

Одделение за буџетска координација

047/551-765

/

Одделение за правни и општи работи

047/551-762

/ Зухра Алиовска
zuhra.aliovska@resen.gov.mk

Одделение за сметководство и плаќања

047/551-767

/
Одделение за администрирање на даноци такси и надоместоци 047/551-761 / Миле Чадевски
mile.chadevski@resen.gov.mk

Одделение за инспекциски надзор

047/551-769

/

Павле Јовановски
pavle.jovanovski@resen.gov.mk

Општински услужен центар

047/551-481

/

Одделение за управување со човечки ресурси

047/551-910

/
Територијалнa против пожарна единица - РЕСЕН 047/551-906 / Ристе Илиевски