Контакт

АДРЕСА

Општина Ресен

Плоштад Цар Самоил бр.20
7310 Ресен

 

Позиција

Телефон

Факс

Раководно лице / мејл контакт

Градоначалник

047/551-770

047/551-908

Живко Гошаревски

kabinet.gradonacalnik@resen.gov.mk

Секретар

047/551-766

047/551-908

Јоне Димовски

sekretar@resen.gov.mk

Сектор за финансиски прашања

047/551-484

/

Сектор за правни и општи работи и јавни дејности

047/551-762

/

Дијана Кремшовска

dijana.kremsovska@resen.gov.mk

Сектор за урбанизам, комунални работи, локален економски развој, прекугранична соработка

047/551-763

047/551-905

/

Мише Печенковски

mise.pecenkovski@resen.gov.mk

Сектор за животна средина

047/551-490

/

Ајман Ал Малла

ajman.almalla@resen.gov.mk

Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка.

047/551-901
047/551-903

/

Крсте Мицалевски

krste.micalevski@resen.gov.mk

Одделение за урбанизам и комунални работи

047/551-905

/

Мише Печенковски

mise.pecenkovski@resen.gov.mk

Одделение за буџетска координација

047/551-765

/

Елена Стојановска - Радевска

Одделение за правни и општи работи и јавни дејности

047/551-762

/

Зухра Алиовска

zuhra.aliovska@resen.gov.mk

Одделение за сметководство и плаќања

047/551-767

/

Одделени за администрирање на даноци такси и надоместоци

047/551-761

/

Одделение за инспекциски надзор

047/551-769

/

Општински услужен центар

047/551-481

/

Одделение за управување со човечки ресурси

047/551-910

/

Територијална против пожарна единица - РЕСЕН

047/551-906

/