Комисии

Согласно член 35 од Статутот на Oпштина Ресен (Службен Гласник на Општина Ресен бр. 7/2010) , постојани комисии на Советот се:

 

Комисија за статут и прописи


 

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

 

Комисија за финансирање, буџет и локален развој;


 

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина


 

Комисија за јавни дејности


 

Комисија за доделување општински признанија и награди


 

Комисија за еднакви можности помеѓу жените и мажите