Комисии

Согласно член 35 од Статутот на Oпштина Ресен (Службен Гласник на Општина Ресен бр. 7/2010) , постојани комисии на Советот се:

 

Комисија за статут и прописи

- Кицо Нонкуловски- Претседател

- Мемед Мурати- член

- Катерина Андоновска Богатинова- член

- Илче Марковски - член

- Живко Гошаревски- член

 

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања
 - Динче Кочевска- Претседател

-  Јован Тозиевски - член

-  Џемал Мехмед - член

-  Илче Марковски - член

-  Методи Карапалевски – член

 

Комисија за финансирање, буџет и локален развој;

- Јован Тозиевски- Претседател

- Сузана Луловска- член

-  Илче Марковски- член

-  Незаретин Шерифовски- член

-  Мерал Шабединовска- член

 

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина

- Сузана Луловска- Претседател

- Џемал Мехмед-член

- Динче Кочевска- член

- Мемед Мурати- член

- Методи Карапалевски- член

 

Комисија за јавни дејности

- Џемал Мехнед- Претседател

-  Катерина Андоновска Богатинова- член

-  Кицо Нонкуловски-член

-  Живко Гошаревски-член

-  Методи Карапалевски- член

 

Комисија за доделување општински признанија и награди

- Методија Пашковски- Претседател

- Јован Тозиевски- член

- Динче Кочевска- член

-  Сузи Ќоропановска- член

-  Никола Станковски- член

 

Комисија за еднакви можности помеѓу жените и мажите

-  Никола Станковски – Председател

-  Сузана Луловска - член

-  Катерина Андоновска Богатинова- член

- Динче Кочевска- член

- Сузи Ќоропановска- член