Совет

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
СО МАНДАТ 2017-2021 ГОДИНА


ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

Политичка партија

Контакт тел.

 

Електронска адреса

Никола
Станковски

СДСМ и коалиција

078 303 781

stankovski19@gmail.com

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА

 

СОВЕТНИК

Политичка партија

Контакт тел.

 

Електронска адреса

 Јован Тозиевски ВМРО - ДПМНЕ и коалиција 070 688 864  jtozievski@gmail.com 
 Албина Манчевска  СДСМ и коалиција 077 836 435   albina.mancevsk@hotmail.com

Катерина Андоновска Богатиновска

 ВМРО - ДПМНЕ и коалиција

070 820 760
047 489 410

katerincd@hotmai.com

Мишко Пупалевски   СДСМ и коалиција  070 420 430 Pupa91m@gmail.com 
Јаким Стојчевски   ВМРО - ДПМНЕ и коалиција 071 512 804  jakimstojcevski@gmail.com 
Енгин Бахтијар   СДСМ и коалиција  071 225 781 ebahtijar@t.mk 
Џемал Алиндри   ВМРО - ДПМНЕ и коалиција  070 853 171 cemalalindri@hotmail.com 
Наумче Бузлевски   СДСМ и коалиција 070 548 188   drnaumce@t-home.mk
 Мемет Хоџа  ДУИ  070 214 812 memet-hoxha67@hotmail.com 

Динче Кочевска

ВМРО - ДПМНЕ и коалиција

076 533 459

dinchekochevska@yahoo.com

 Јасмина Чакар Андоновски  СДСМ и коалиција  078 357 071  jasmina_chakar@hotmail.com
 Александар Шуковски  ВМРО - ДПМНЕ и коалиција  078 452 024  alek_suca@hotmail.com
 Иванчо Ангеловски  СДСМ и коалиција 078 233 411  ivan.angelkovski@yahoo.com 
 Сашко Андреевски  ВМРО - ДПМНЕ и коалиција  070 403 865  sasko_andreevski@hotmail.com