Совет

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН
СО МАНДАТ 2013-2017 ГОДИНА


ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ

Политичка партија

Контакт тел.

 

Електронска адреса

Методија Пашковски

ВМРО - ДПМНЕ

070 796 387

paskovski.metodija@gmail.com

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА

 

СОВЕТНИК

Политичка партија

Контакт тел.

 

Електронска адреса

Кицо Нонкуловски

ВМРО - ДПМНЕ

071 985 675

/

Методи Карапалевски

 СДСМ

070 267 807

mkarapalevski@yahoo.com

Мемед Мурати

 ДУИ

070 249 630
047 453 202

biserdent2@yahoo.com

Живко Гошаревски

Група Избирачи

070 342 059

zivagodent@yahoo.com

Динче Кочевска

ВМРО - ДПМНЕ

076 533 459

dinchekochevska@yahoo.com

Никола Станковски

 СДСМ

078 303 781

stankovski_nikola@live.com

Незаретин Шерифовски

Група Избирачи

070 342 352

bambi_zare@yahoo.com

Јован Тозиевски

ВМРО - ДПМНЕ

070 688 864

jtozievski@gmail.com

Мерал Шабединовска

 СДСМ

078 707 701

meral_birol@hotmail.com

Сузи Ќоропановска

Група Избирачи

078 848 982

/

Катерина Андоновска Богатиновска

ВМРО - ДПМНЕ

070 820 760
047 489 410

katerincd@hotmai.com

Џемал Мехмед

ВМРО - ДПМНЕ

070 597 470

cemalmehmed@yahoo.com

Илче Марковски

ВМРО - ДПМНЕ

071 704  487

/

Сузана Луловска

ВМРО - ДПМНЕ

077 974 722

suzana.lulovska@gmail.com