Население

Подрачјето содржи 44 топоними на места, од кои 43 се рурални, од нив 39 активни, 4 неактивни и една урбанизирана средина. Во општина Ресен живеат 16.825 жители.

 

Арвати

137 

Лавци

134 

Асамати

175

Лескоец

12 

Болно

237 

Лева Река

60 

Брајчино

134 

Љубојно

186 

Царев Двор

605 

Наколец

262 

Горна Бела Црква

187

Отешево

Долна Бела Црква

237

Перово

175 

Долно Дупени

235 

Петрино

Дрмени

416 

Подмочани

306 

Евла

106

Покрвеник

65 

Eзерени

203 

Прељубје

16 

Горно Дупени

59 

Претор

142 

Грнчари

417 

Рајца

66 

Илино

Ресен

8748

Избиште

176 

Штрбово

184 

Јанковец

1169 

Шурленци

89

Коњско

Сливница

188

Козјак

117 

Сопотско

222

Kрани

416

Стење

438

Кривени

27 

Стипона

0

Kрушје

107 

Волкодери

114 

Kурбиново

137 

Златари

118 

 

 

 

 

 

Според пописот од 2002 година во општина Ресен живеат 16.825 жители од кои 50,3% женско население а 49,7% машко население,. Населението е распоредено во 4.847 домаќинства и 8.215 станови, со просечен број на членови во домаќинство 3,5 и просечна населеност од 23 жители на 1км2.Според национална структура македонци се 76,07%, албанци 9,13%,турци 10,68%, срби 0,44%, власи 0,15%, роми 1,09 и други 2,44%.