Почетна


Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен


Врз основа на член 21 ст. 2 од Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на

Совет на Општина Ресен

 

 

              Ја свикувам 60-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 29.12.2020 година (Вторник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

             За седницата се предлага следниот

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

                                - Усвојување на записникот од 58 та  седница                         

                              -Усвојување на записникот од  59 та  седница             

 

 

  1. Предлог – Буџет на Општина Ресен за 2021 година.

 

  1. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2021 година.

 

3.    Предлог – Одлука за утврдување на висината на благајничкиот максимум за 2021 година.
Предлог – Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници во Општина Ресен за 2021 година.

 

  1. Предлог- Годишен план за вработување за 2021 година во ЈКП “Пролетер“ Ресен.

 

 

НАПОМЕНА:Записниците од 58 и 59 та седница дополнително ќе Ви бидат доставени.

 

 

Бр.08-2206/1                                                                                                      Претседател                                                                                                                                            22.12.2020 година                                                                                       Никола Станковски                                                                            Ресен