Почетна


Решение за свикување на 50-та седница на Советот


Претседателот на Советот на општина Ресен ја свикува 50-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 29.07.2020 година (Среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

За седницата се предлага следниот

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

                                - Усвојување на записникот од 49- та  седница                        

                                                                       

 

 

  1. Годишниот извештај за работата на ОУ,,Мите Богоевски’’ – Ресен за учебната 2019/2020 година.
  2. Годишниот извештај за работата на ОУ,,Гоце Делчев’’ – Ресен за учебната 2019/2020 година.
  3. Годишниот извештај за работата на ОУ,,Славејко Арсов’’ с. Подмочани Ресен за учебната 2019/2020 година.
  4. Годишниот извештај за работата на ОУ,,Димитар Влахов’’ с. Љубојно за учебната 2019/2020 година.
  5. Годишниот извештај за работата на ОУ,,Браќа Миладиновци с. Царев Двор’’ за учебната 2019/2020 година.
  6. Извештај за реализација на програмата за изградба и реконструкција на локални улици и патишта за 2019 година.
  7. Анализа по Предлог- Одлуката за намалување на даночните основи за данокот на имот данокот на промет и данокот на наследство и подарок и ослободување од фирмарина.
  8. Давање мислење по Иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Заклучокот бр. 08-2317/11  од 15.11.2019 година ( ,,Службен гласник на Општина Ресен “ бр.14/2019).
  9. Советнички прашања.

 

Напомена: Материјал по точките 1,2,3,4 и  5  Ви доставуваме во CD
Бр.08-1283/1
22.07.2020 година
Ресен


Претседател
Никола Станковски