Почетна


Прирачници за оператори на храна во училишта и градинки


Во прилог се два ПРИРАЧНИКА за операторите кои подготвуваат храна за предучилишните и училишните установи или кои истата ја добавуваат.

Прирачниците се подготвени од:  Агенција за храна и ветеринарство и Организација на потрошувачите на Македонија и содржат важни информации за видот на храната која треба да ја добиваат децата и учениците,  условите на нејзина подготовка, чувањe.Prirac Operat so Hrana_Preducilisni.pdf


Prirac Operat so Hrana Ucilisni.pdf