Почетна


Решение за свикување на 46та седница


Претседателот на Советот на општина Ресен ја свикува 46-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 16.03.2020 година (понеделник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.
Д Н Е В Е Н    Р Е Д

                                - Усвојување на записникот од 45- та  седница      
                               

  1. Годишна (Завршна ) сметка на Општина Ресен за 2019 година.
  2. Годишен извештај по годишната сметка на буџетот на Општина Ресен за 2019 година.
  3. Годишна сметка на ЈКП,,Пролетер,,-Ресен за 2019 година.
  4. Извештајот за работењето на работни единици и сектори при ЈКП ,,Пролетер’’ - Ресен во 2019 година
  5. Финансиски извештај по завршна сметка за 2019 година  на СОУ„ Цар Самоил Ресен .
  6. Финансиски извештај по завршна сметка за 2019 година  на  ОУ “Мите Богоевски“Ресен.
  7. Финансиски извештај по завршна сметка за 2019 на ОУ„ Гоце Делчев“ Ресен
  8. Финансиски извештај по завршна сметка за 2019 на ОУ„ Славејко Арсов“ с. Подмочани.
  9. Финансиски извештај по завршна сметка за 2019 на ОУ„ Димитар Влахов“ с. Љубојно.

10. Финансиски извештај по завршна сметка за 2019 на ОУ„Браќа Миладиновци“  с. Царев Двор.

11. Финансиски  извештај по завршна сметка за 2019 на ЈОУДГ„ 11-ти Септември“ Ресен.

12. Предлог -Програми за изведување на екскурзии во трето, шесто и деветто одделение во учебната 2019/2020 година во ОУ,,Димитар Влахов’’- с. Љубојно.

13. Предлог -Одлука за отпочнување постапка за пристапување кон донесување  Урбанистички план за вон населено место- Изградба на Г2-лесна индустрија  на кп.4546/2,кп.4550/1 и кп.4550/2 во КО Ресен Општина Ресен

14. Советнички прашања.


Бр.08- 567/1                                                                  
                    

05.03.2020 година                                                                          

Ресен

Претседател
Никола Станковски