Почетна


РЕШЕНИЕ за свикување на седница на Совет на Општина Ресен


Претседателот на Советот на општина Ресен ја свикува 44-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 29.01.2020 година (Среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.
Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на

Совет на Општина Ресен

              Ја свикувам 44-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 29.01.2020 година (Среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

             За седницата се предлага следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

                                - Усвојување на записникот од 43 та  седница                         

                                                                       

  1. Предлог- Одлука за давање согласност на Статутот на ОУ „Мите Богоевски  “- Ресен.
  2. Предлог- Одлука за давање согласност на Статутот на ОУ „Гоце Делчев“- Ресен.
  3. Предлог- Одлука за давање согласност на Статутот на ОУ „Браќа Миладиновци “- с.Царев Двор
  4. Предлог- Одлука за давање согласност на Статутот на ОУ „Димитар Влахов “- с.Љубојно.
  5. Предлог- Одлука за давање согласност на Статутот на ОУ „Славејко Арсов “- с.Подмочани.
  6. Предлог- Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници во Општина Ресен за 2020 година
  7. Извештај за работа на Одделението за инспекциски надзор –инспекторат за 2019 година.
  8. Предлог - Одлука за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-индивидуална станбена куќа на КП бр.4587/2 во КО Ресен, на барање на Ердинч Алчевски од Ресен, ул. „Наум Веслиевски“ бр.62
  9. Предлог - Одлука за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-индивидуална станбена куќа и помошни објекти на КП бр.1664 во КО Јанковец, на барање на Невзат Адемовски од Ресен, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр.182

10. Предлог - Одлука за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-станбена куќа и помошни објекти на КП бр.58/1 во КО Стење, на барање на Венко Раповски од с. Лескоец-Ресен и Гога Раповски од Битола, ул. „Јадранска“ бр.3/2-34

11. Предлог - Одлука за отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на УПВНМ ЛЕЈКВЈУ  за Изградба на хотелски комплекси и мали комерцијални и деловни намени  КП119, КП 120,КП121 м.в.,,Воденица ,, и дел од  КП 116  м.в.Дебела Шума  КО Отешево; (за изградба на објекти со намена Б1,Б5, Д1,Д2,) Општина Ресен.

12. Предлог – Програма за Измена и дополна на програмата за иработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година.

13. Предлог – Одлука за коофинансирање на проект “Реконструкција за улица во с.Покрвеник- с.Волкодери“

14. Предлог - Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување.

15. Давање мислење по Иницијатива за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Заклучокот бр. 08-2317/10 од 15.11.2019 година ( ,,Службен гласник на Општина Ресен “ бр.14/2019)

Напомена: Материјал по точка 13 од Дневен ред дополнително ќе Ви биде доставен.


Бр.08-203 /1                                                                                       Претседател

22.01.2020 година                                                                            Никола Станковски

Ресен


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     22.01.2020 година                                                                            Никола Станковски


Ресен