Почетна


Одлука за спроведување на стратегиска оцена


Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (“Службен Весник на РМ„ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16), Градоначалникот на Општина Ресен, на ден 29.11.2019 година, донесе

Одлука за спроведување на стратегиска оцена
1. За планскиот документ план за управување со споменик на природата
Преспанско Езеро кој го донесува општина Ресен потребно е да се
спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина
согласно член 65 од Законот за животната средина.
2. Како органи засегнати од имплементација на планскиот документ се
определуваат следните: Општина Ресен, Министерство за животна
средина и просторно планирање, Министерство за транспорт и врски,
Министерство за економија, МЗШВ, Министерство за култура, Агенција
за поттикнување на развојот на земјоделството, Јавно Комунално
Претпријатие “Пролетер„ - Ресен, ЈП Водостопанство, Водо - кориснички
задруги, Сојуз на земјоделски здруженија, ЈП Македонски шуми,
подрачна единица “Преспа дрво„ - Ресен, Сектор индустрија, ЈУ
Национален парк "Пелистер„ - Битола, ЈУ Национален парк "Галичица„ Охрид,

научни институтции, невладиниот Сектор, месното население и
други засегнати страни.
3. За планскиот документ план за управување со споменик на природата
Преспанско Езеро, за чија изработка е одговорено Друштво за
производство, трговија и услуги О3 ИНВЕСТ ДООЕЛ – Скопје, а го
донесува Општина Ресен, донесување на планскиот документ план за
управување со споменик на природата Преспанско Езеро ќе има
влијание врз животната средина.
4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните
аспекти: здравје на населението и социоекономски развој,
биодиверзитет, заштита и управување со емисиите во воздух, вода,
почва, управување со емисии од бучава, вибрации, отпад, заштита и
унапредување на пејзажот, заштита на културно и природно наследство,
развој на туризмот, материјални добра, управување со несреќи и
хаварии.
5. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од
спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на
општина Ресен на следната веб адреса/и: www.resen.gov.mk
Бр.
29.11.2019 година
Општина Ресен
Градоначалник на Општина Ресен
Живко Гошаревски
Одлука за спроведување на стратегиска оцена 

1. За планскиот документ план за управување со споменик на природата Преспанско Езеро кој го донесува општина Ресен потребно е да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина. 
2. Како органи засегнати од имплементација на планскиот документ се определуваат следните: Општина Ресен, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за транспорт и врски, Министерство за економија, МЗШВ, Министерство за култура, Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, Јавно Комунално Претпријатие “Пролетер„ - Ресен, ЈП Водостопанство, Водо - кориснички задруги, Сојуз на земјоделски здруженија, ЈП Македонски шуми, подрачна единица “Преспа дрво„ - Ресен, Сектор индустрија, ЈУ Национален парк "Пелистер„ - Битола, ЈУ Национален парк "Галичица„ Охрид, научни институтции, невладиниот Сектор, месното население и други засегнати страни. 
3. За планскиот документ план за управување со споменик на природата Преспанско Езеро, за чија изработка е одговорено Друштво за производство, трговија и услуги О3 ИНВЕСТ ДООЕЛ – Скопје, а го донесува Општина Ресен, донесување на планскиот документ план за управување со споменик на природата Преспанско Езеро ќе има влијание врз животната средина. 
4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти: здравје на населението и социоекономски развој, биодиверзитет, заштита и управување со емисиите во воздух, вода, почва, управување со емисии од бучава, вибрации, отпад, заштита и унапредување на пејзажот, заштита на културно и природно наследство, развој на туризмот, материјални добра, управување со несреќи и хаварии. 
5. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на општина Ресен на следната веб адреса/и: www.resen.gov.mk

Ноември 2019 година-формулари за SEA за СП ПЕ
Бр.
29.11.2019 година 


Општина Ресен Градоначалник на Општина Ресен
Живко Гошаревски
Одлука за спроведување на стратегиска оцена
1. За планскиот документ план за управување со споменик на природата
Преспанско Езеро кој го донесува општина Ресен потребно е да се
спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина
согласно член 65 од Законот за животната средина.
2. Како органи засегнати од имплементација на планскиот документ се
определуваат следните: Општина Ресен, Министерство за животна
средина и просторно планирање, Министерство за транспорт и врски,
Министерство за економија, МЗШВ, Министерство за култура, Агенција
за поттикнување на развојот на земјоделството, Јавно Комунално
Претпријатие “Пролетер„ - Ресен, ЈП Водостопанство, Водо - кориснички
задруги, Сојуз на земјоделски здруженија, ЈП Македонски шуми,
подрачна единица “Преспа дрво„ - Ресен, Сектор индустрија, ЈУ
Национален парк "Пелистер„ - Битола, ЈУ Национален парк "Галичица„ Охрид,

научни институтции, невладиниот Сектор, месното население и
други засегнати страни.
3. За планскиот документ план за управување со споменик на природата
Преспанско Езеро, за чија изработка е одговорено Друштво за
производство, трговија и услуги О3 ИНВЕСТ ДООЕЛ – Скопје, а го
донесува Општина Ресен, донесување на планскиот документ план за
управување со споменик на природата Преспанско Езеро ќе има
влијание врз животната средина.
4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните
аспекти: здравје на населението и социоекономски развој,
биодиверзитет, заштита и управување со емисиите во воздух, вода,
почва, управување со емисии од бучава, вибрации, отпад, заштита и
унапредување на пејзажот, заштита на културно и природно наследство,
развој на туризмот, материјални добра, управување со несреќи и
хаварии.
5. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од
спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на
општина Ресен на следната веб адреса/и: www.resen.gov.mk
Бр.
29.11.2019 година
Општина Ресен
Градоначалник на Општина Ресен
Живко Гошаревски