Почетна


Р Е Ш Е Н И Е за свикување на седница на Совет на Општина Ресен


Ја свикувам 41-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 02.12.2019 година (Понеделник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен. За седницата се предлага следниот

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

- Усвојување на записникот од 39 та седница

- Усвојување на записникот од 40 та седница

 

 

 

 

1.    Предлог - Програма  за работата на Општинска Организација на Црвен крст Ресен за 2020  година.

2.    Предлог - Оперативна Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2019 – 2020 година.

 

3.    Предлог - Програма Ф-Урбано планирање Ф10-Урбанистичко планирање Изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2020 година.

 

4.    Предлог - Одлука за донесување на Локано  урбанистичка  планска документација  за  изградба на објекти со намена на Б5-хотелски комплекси на  КП 603  КО Сливница, Општина Ресен

 

5.    Предлог - Одлука за отпочнување на постапка за донесување на општи акти за 15 (петнаесет) села кои немаат урбанистички план.          

 

6.    Предлог - Одлука за утврдување на потребата за донесување на  урбанистичко планската документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект-викенд куќа на КП бр.310/4 во КО Стење, на барање на Благој Трајков од Битола, ул. „Панде Кајзеро“ бр.50

 

7.    Предлог - Програма Г1-Локален економски развој на Општина Ресен за 2020 година.

 

8.    Предлог - Програма Г2-Поттикнување на развојот на туризмот во Општина Ресен за 2020 година.

 

9.    Предлог - Програма МБ – Прекугранична соработка во Општина Ресен за 2020 година.

 

10.  Предлог - Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Ресен за 2020 година.

 

11.  Предлог- Одлука за утврдување на приоритет на проектот  „Изработка на техничка документација за реконструкција со пренамена на објект 1,  реконструкција на објект 2 и реконструкција на подрачно училиште во с. Јанковец при ОУ Мите Богоевски во Општина Ресен“

12.  Предлог- Одлука за усвојување на ЛОД – Методологија – Проект за јакнење на локалната демократија.

 

13.  Предлог – Програма за чистење на речните корита на подрачјето на Оштина Ресен за 2020 година.

 

14.  Предлог - Програма за активности на мониторинг станицата на Преспанското езеро во с.Стење и инфо центарот на ПП Езерани во с.Езерани за 2020 година.

 

15.  Предлог - Програма за заштита на природата во Парк на Природата Езерани за 2020 година.

 

16.  Предлог - Програма за управување со отпад во Општина Ресен за 2020 година.

 

17.  Предлог - Програма за заштита на животната средина и природата на подрачјето на Општина Ресен  за 2020 година.

 

18.  Предлог – Одлука за отпочнување постапка за изработка и донесување на Локален план за управување со отпад (2020-2023)на Општина Ресен

 

19.  Предлог - Програма за реализација на активностите на Општина Ресен од областа на заштитат а и спасувањето за 2020 година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

20.  Предлог - Програма за одбележување на значајни настани и личности од Општина Ресен за 2020 година.

 

21.  Предлог - Програма за спроведување на културни активности и одржување на објекти што се финасираат од Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

 

22.  Предлог – Програма за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општина Ресен за  2020  година.

 

23.  Предлог - Одлука за формирање Општински совет за превенција на детско престапништво.

 

24.  Предлог-Решение за номинирање член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална работа - Ресен

 

25.  Предлог - Програма за активностите на Општина Ресен од областа на промоција и комуникација со јавноста и меѓународна соработка за 2020 година.

 

26.  Предлог – Програма за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр.08-2409/1                                                                                      Претседател                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 25.11.2019 година                                                                            Никола Станковски

Ресен