Почетна


С О О П Ш Т Е Н И Е


С О О П Ш Т Е Н И Е Општина Ресен, Оддлението за администрирање на даноци, такси и надоместоци, ги известува сите граѓани дека, согласно одредбите од Законот за даноците на имот („Службен Весник на РМ“ бр.61/2004...23/2016), започнува постапка за присилна наплата на данок на имот за физички лица, заклучно 2018 година.


          

         
Заради тоа, укажуваме дека сите даночни обврзници кои имаат заостанати и неплатени долгови по горенаведениот основ потребно е да ги подмират своите долгови.
Ресен, 11.11.2019 г.