Почетна


Свикана 39-та седница на Советот на Општина Ресен


Свикана 39-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 31.10.2019 година (четврток) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен


Врз основа на член 21 ст. 2 од  Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник  на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на

Совет на Општина Ресен

                                                       

 

 

              Ја свикувам 39-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 31.10.2019 година (Четврток) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

 

             За седницата се предлага следниот

                                                       

                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д

- Усвојување на записникот од 30-та седница

- Усвојување на записникот од 38-та седница

 

 

1.    Предлог - Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Ресен за 2019 година.

2.    Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Ресен за 2019 година.

3.    Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на СОУ "Цар Самоил" Ресен, ОУ "Гоце Делчев" Ресен и ОУ "Мите Богоевски" Ресен.

4.    Годишна програма  за работа на   ОУ ,,Мите Богоевски’’ - Ресен во учебната 2019/2020 година.

5.    Годишна програма  за работа на   ОУ ,,Гоце Делчев’’ - Ресен во учебната 2019/2020 година.

6.    Годишна програма  за работа на   ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ - с. Царев Двор во учебната 2019/2020 година.

7.    Годишна програма  за работа на   ОУ ,,Славејко Арсов’’ - с. Подмочани во учебната 2019/2020 година.

8.      Годишна програма  за работа на   ОУ ,,Димитар Влахов’’ - с. Љубојно во учебната 2019/2020 година.

9.    Годишен извештај  за работата на   СОУ ,,Цар Самоил’’ - Ресен во учебната 2018/2019 година.

10. Годишна програма  за работа на   СОУ ,,Цар Самоил’’ - Ресен во учебната 2019/2020 година.

11. Годишен извештај  за работа на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен во 2018/2019 година.

12. Годишна програма за работа на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен во 2019/2020 година.

13. Предлог – Одлука за давање согласност за зголемување на бројот на деца во воспитни групи во ЈОУДГ ,,11 Септември’’ -  Ресен.

14. Решение за разрешување и именување на член на Управен одбор во ЈОУДГ ,,11-ти Септември’’ - Ресен.

15. Решение за формирање на Комисија за изработка на Предлог - Програма за работа на Совет на Општина Ресен за 2020 година.

16. Разгледување на Информацијата и барање за надминување на проблемот од СОУ ,,Цар Самоил’’ – Ресен.

17. 
Разгледување на основот на распишаните огласи за вработување, објавени од страна на Општина Ресен на ден 14.10.2019 година.