Почетна


Свикана Вонредна седница на Советот на Општина Ресен


Свикана 38-та Вонредна седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 24.09.2019 година (Вторникк) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина РесенВрз основа на член 29 од Статутот на Oпштина Ресен (,,Службен гласник на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) и член 95 од Деловникот на Совет на Општина Ресен  донесувам:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на вонредна седница  на Совет на Општина Ресен         

 

 

              Ја свикувам 38-та вонредна седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 24.09.2019 година (Вторник) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

 

             За седницата се предлага следниот

                                                       

                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д

- Усвојување на записникот од 37-та седница

 

 

 

1.    Предлог – Одлука за организирање и реализирање на манифестацијата  ,,Преспански јаболкобер 2019’’.

2.    Предлог - Одлука за продолжување на работното време на угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на манифестацијата „Преспански јаболкобер“ 2019 година.

3. Предлог– Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на цените и начинот на бесплатен
превоз на ученици во основното и средното образование на подрачјето на Општина Ресен