Почетна


Свикана 37-та седница на Советот на Општина Ресен


Свикана 37-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 20.09.2019 година (Петок) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен


Врз основа на член 21 ст. 2 од  Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник  на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на

Совет на Општина Ресен

                                                       

 

 

              Ја свикувам 37-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 20.09.2019 година (Петок) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

 

             За седницата се предлага следниот

                                                       

                                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д

- Усвојување на записникот од 30-та седница

- Усвојување на записникот од 31-та седница

- Усвојување на записникот од 32-та седница

- Усвојување на записникот од 35-та седница

 

 

1.    Предлог - Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Ресен за 2019 година.

2.    Предлог – Буџетски Календар на Општина Ресен за подготовка на Буџетот на Општина Ресен за 2020 година.

3.    Предлог – Одлука за организирање и реализирање на манифестацијата  ,,Преспански јаболкобер 2019’’.

4.    Предлог – Одлука за доделување општински награди и признанија.

5.    Предлог - Одлука за продолжување на работното време на угостителски објекти на подрачјето на Општина Ресен за време на одржување на манифестацијата „Преспански јаболкобер“ 2019 година.

6.    Предлог – Одлука за измена на Одлуката за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на ученици во основното и средното образование на подрачјето на Општина Ресен.

7.    Годишна програма  за работа на   ОУ ,,Мите Богоевски’’ - Ресен во учебната 2019/2020 година.

8.    Годишна програма  за работа на   ОУ ,,Гоце Делчев’’ - Ресен во учебната 2019/2020 година.

9.    Годишна програма  за работа на   ОУ ,,Браќа Миладиновци’’ - с. Царев Двор во учебната 2019/2020 година.

10. Годишна програма  за работа на   ОУ ,,Славејко Арсов’’ - с. Подмочани во учебната 2019/2020 година.

11. Годишна програма  за работа на   ОУ ,,Димитар Влахов’’ - с. Љубојно во учебната 2019/2020 година.

12. Годишен извештај  за работата на   СОУ ,,Цар Самоил’’ - Ресен во учебната 2018/2019 година.

13. Годишна програма  за работа на   СОУ ,,Цар Самоил’’ - Ресен во учебната 2019/2020 година.

14. Годишен извештај  за работа на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен во 2018/2019 година.

15. Годишна програма за работа на ЈОУДГ ,,11 Септември’’ – Ресен во 2019/2020 година.

16. Предлог – Одлука за давање согласност за зголемување на бројот на деца во воспитни групи во ЈОУДГ ,,11 Септември’’ -  Ресен.

17. Предлог - Програма за измена и дополна на програмата Ф – Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко планирање изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2019 година.

18. Предлог- Одлука за отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на ДУП за Измени и дополнувања на ДУП УЕ3 ЗА ДЕЛ ОД  БЛОК 3 во Ресен Општина Ресен.

19. Предлог- Одлука за Oтпочнување на постапка за пристапување кон донесување на ЛУПД  за  Изградба на објект за производство на електрична енергија-фотоволтаична централа на КПбр.4562, КПбр.4560, КПбр.4559/1 и КПбр.4559/2 м.в.,, Црвен,, КО Ресен со намена Е2 (супраструктура).

20. Предлог- Одлука за Oтпочнување на постапка за пристапување кон донесување на ЛУПД  за  Изградба на објект за производство на електрична енергија-фотоволтаична централа на на КП бр. 2562, м.в.,, Трајкова Куќа,,  КО Ресен со намена Е2 (супраструктура).

21. Извештај за реализација на програмата за изградба и реконструкција на улици и патишта за 2018 година.

22. План за вработување за 2020 година на ЈОУДГ ,,11 септември’’ – Ресен.

23. План за вработување за 2020 година на “Дом на културата Драги Тозија Ресен“.

24. План за вработување за 2020 година на Општина Ресен.