Почетна


Грантова шема на АБД – Отворен повик за предлози за планински туризам


Постојаната работна група за регионален рурален развој (SWG) во Југоисточна Европа во партнерство со Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) во рамките на проектот „Поддршка на економската диверзификација на руралните области во Југоисточна Европа (СЕДРА)“ го отвора повикот за предлози во рамките на грант шемата АБД за прекуграничните региони: Преспа “,„ Шара “и„ Проклетие-Бјесткет и Немуна “.

Општата цел на грантовата шема АБД во рамките на проектот СЕДРА е да придонесе за диверзификација на економските активности во руралните области на ЈИЕ, преку зајакнување на избраните синџири на вредности во специфичните прекугранични региони.

За да се постигнат целите на синџирот на вредности на планинскиот туризам во прекуграничните региони „Преспа“, „Шара“ и „Проклетие-Бјесткет и Немуна“.

Предвидено е да се обезбеди поддршка на апликантите од приватниот, граѓанскиот или јавниот сектор кои обезбедуваат услуги поврзани со туризам или туризам или работат на развој на планински туризам во целните региони.


Грантот ќе биде достапен во следниве земји / територии и општини од прекуграничните региони „Преспа“, „Шара“, „Проклетије-Бјесткет и Немуна“:

Прекуграничен регион на „Преспа“ (земји и општини):

Албанија: Поградец, Пустец, Малиќ, Корча, Девол и Колоње;

Северна Македонија: Охрид и Ресен;

Прекуграничен регион „Шара“ (земји / територии и општини):

Албанија: Кукс;

Косово *: Драгаш, Призрен и Штрпце;

Северна Македонија: Јегуновце и Теарце;


Прекуграничен регион на „Проклетије-Бјескет е Немуна“ (земји / територии и општини):

Албанија: Скадар, Малези е Маде и Тропоје;

Косово *: Пеја и Декан;

Црна Гора: Плав, Андријевица, Беране, Розаје и Гусиње;

Концептната белешка заедно со бараната документација треба да се достават електронски на е-пошта: abda@swg-seerural.org.

Крајниот рок за доставување на Белешки е 15.10.2019 година, во 16:00 часот.

Повеќе детали за повикот може да се најдат во Упатството за апликанти.

 

http://seerural.org/wp-content/uploads/2019/09/1.-2019-Guideline-Grant-scheme-MTVC.pdf

http://seerural.org/wp-content/uploads/2019/09/2.-Concept-note-for-individual-applicant-MTVC.docx

http://seerural.org/wp-content/uploads/2019/09/3.-Concept-note-for-partnership-MTVC.docx

http://seerural.org/wp-content/uploads/2019/09/4.-Partnership-statement.doc

Изворниот повик можете да го пронајдете на следниов линк

http://seerural.org/news/abd-grant-scheme-open-call-for-proposals-for-the-mountain-tourism-value-chain/