Почетна


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА - ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА


Извештај на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за ЛУПД за изградба на хотелски комплекси Б5 на КП 603, КО Сливница, с. Сливница – Општина Ресен. Консултацијата со јавноста ќе се оддржи на 22.07.2019 со почеток во 10 часот во просториите на Општина Ресен.


Извештајот за стратегиската оцена на животната средина е изложен на јавен увид на веб страницата на Општина Ресен – во прилог.

Заинтересираната јавност, граѓани и правни лица може да учествуваат на консултација со јавноста, а со времетрање од 30 дена по објавување на Извештајот за стратегиската оцена за влијанието врз животната средина на веб страницата – ќе може да доставува мислења, забелешки и предлози – по пошта или преку архивата на Општина Ресен на плоштад Цар Самоил бр. 20 7310 РЕСЕН.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА