Почетна


Тендер за надзор за МСИП


ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДА Почитувани, Договорен орган е ОПШТИНА РЕСЕН , со адреса на „Плоштад Цар Самоил,, бр. 20 Ресен, телефон за контакт 047/551770, факс 047/551908 електронска адреса, kabinet.gradonacalnik@resen.gov.mk.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуга - Стручен надзор над изведба на други градежни работи

со постапка од мала вреднсот со објавување на оглас 01/2019 објавен на Веб старана на Општина Ресен.

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 17.06.2019 во 12:00 часот (по локално време)
по пошта на горната адреса или лично со поднесување во архивата на договорниот орган.

Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата.
Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите оргиналните обрасци кои се составен дел на тендерската документација.

Отворањето на понудите ќе биде јавно и ќе се изврши на 17.06.2019 година во 12:00 часот во просториите на Општина Ресен.

Однапред благодариме на соработката.


Тендерска документација од мала вреднсот - Надзор МСИП.doc