Почетна


Одлука за спроведување на стратегиска оцена


За планскиот документ Локална урбанистичко-планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена Б5-хотелски комплекс, на К.П. 603, К.О. Сливницаj