Почетна


ИНТЕРЕН ОГЛАС 01/2019


Општина Ресен го објавува Интерниот оглас бр. 01/2019 за унапредување на административен службеникВрз основа на член 11,член 30 став 3 и став 5 ,член 48 и член 49 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на Република Макеоднија ‘’ бр.27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,142/16 и 11/18), и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас ,начинот на поднесување на пријавата за унапредување ,начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто ,како и начинот на нивно бидрање и максималниот број на бодови од постапката на селекција ,во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (,,Службен весник на Република Македонија ‘’бр.11/15) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас ,начинот на поднесување на пријавата за унапредување ,начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто ,како и начинот на нивно бидрање и максималниот број на бодови од постапката на селекција,во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (,,Службен Весник на Република Македонија ‘’ бр.35/18),Секретарот на Општина Ресен објавува :


ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.1/2019
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИК ВО
ОПШТИНА РЕСЕН

Се објавува интерен оглас за унапредување на административен службеник за следнoто работно место : 

1. УПР 01 01 В01 000 Организатор на активностите на Градоначалникот со звање Советник ,во Секторот за правни и општи работи и јавни дејности-Одделение за правни и општи работи – 1 извршител

Oпшти   услови :

- да е државјанин на Република Македонија
- активно да го користи македонскиот јазик 
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија , дејност  или  должност 

               Посебни услови :
- за нивото В1 ниво на квалификации VIA според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен –Машинство, правни и економски науки
-најмалку три години работно искуство во струката 
Посебни работни компетенции:
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на европската унија (англиски,француски,германски);
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
Распоред на работно време
-   Работни денови понеделник-петок
-   Работни часови неделно 40
-   Работно време од 08:00 до 16:00
 Паричен нето износ на плата: 25. 041 денари

На  интерниот  оглас може да се јави административен службеник,  вработен во Општина Ресен, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво со  Законот за административни службеници и во актот за систематизација како и:
-да е оценет со оцена „А" или „Б“ при последното оценување,
-да  е  на  работно место непосредно пониско ниво од работното место за кое е објавен интерниот оглас или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас ,
-да поминал најмалку две години на тековното работно место и
-да   не   му   е   изречена   дисциплинска   мерка   во   последната   година   пред објавувањето на интерниот оглас.


Кандидатот е потребно да поднесе пријава за унапредување на административен службеник која е објавена на интернет страницата на Општина Ресен и на интернет страницата на Агенцијата за администрација .

Кандидатот е потребно пополнетата пријава заедно со доказите содржани во пријавата да ги достави до службената електронска адреска на Одделението за управување со човечки ресурси jovan.stavrevski@resen.gov.mk, и пополнета пријава заедно со доказите во пријавата преку архивата на Општина Ресен да ги достави до Одделението за управување со човечки ресурси.

Кандидатот ,пријавата со потребните документи да ја достави во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на интерниот оглас на web страната на Општина Ресен .

Кон пријавата кандидатот може да приложи :
-потврди од успешно реализирани обуки и/или обуки како посетител на обука;
-потврда за успешно реализирано менторство (како ментор илименториран административен службеник)

Ненавремена,нецелосна и неуроедно пополнета пријава ,нема да биде предмет на разгледување .

Во пријавата кандидатите се должни под морална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни ,а доставените докази се верни на оргиналот .

НАПОМЕНА : Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата или за кој се утврди дека внел лажни податоци ќе биде дисквалификуван од натамошната постапка по овој оглас .

Овој интерен оглас се објавува истовремено на web страната на Општина Ресен и на web страната на Агенцијата за администрација .

Секретар на Општина Ресен
                                                                                                                       Јоне Димовски 

Врз основа на член 11,член 30 став 3 и став 5 ,член 48 и член 49 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на Република Макеоднија ‘’ бр.27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,142/16 и 11/18), и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас ,начинот на поднесување на пријавата за унапредување ,начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто ,како и начинот на нивно бидрање и максималниот број на бодови од постапката на селекција ,во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (,,Службен весник на Република Македонија ‘’бр.11/15) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас ,начинот на поднесување на пријавата за унапредување ,начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто ,како и начинот на нивно бидрање и максималниот број на бодови од постапката на селекција,во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (,,Службен Весник на Република Македонија ‘’ бр.35/18),Секретарот на Општина Ресен објавува :

 

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.1/2019

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИК ВО

ОПШТИНА РЕСЕН

 

Се објавува интерен оглас за унапредување на административен службеник за следнoто работно место :

 

1. УПР 01 01 В01 000 Организатор на активностите на Градоначалникот со звање Советник ,во Секторот за правни и општи работи и јавни дејности-Одделение за правни и општи работи – 1 извршител

 

                Oпшти   услови :

 

-          да е државјанин на Република Македонија

-          активно да го користи македонскиот јазик

-          да е полнолетен

-          да има општа здравствена способност за работното место и

-          со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија , дејност  или  должност

 

               Посебни услови :

- за нивото В1 ниво на квалификации VIA според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен –Машинство, правни и економски науки

-најмалку три години работно искуство во струката

        Посебни работни компетенции:

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на европската унија (англиски,француски,германски);

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

Распоред на работно време

  • -   Работни денови понеделник-петок
  • -   Работни часови неделно 40
  • -   Работно време од 08:00 до 16:00

 Паричен нето износ на плата: 25. 041 денари

 

На  интерниот  оглас може да се јави административен службеник,  вработен во Општина Ресен, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво со  Законот за административни службеници и во актот за систематизација како и:

-да е оценет со оцена А" или Б“ при последното оценување,

-да  е  на  работно место непосредно пониско ниво од работното место за кое е објавен интерниот оглас или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас ,

-да поминал најмалку две години на тековното работно место и

-да   не   му   е   изречена   дисциплинска   мерка   во   последната   година   пред објавувањето на интерниот оглас.

 

 

Кандидатот е потребно да поднесе пријава за унапредување на административен службеник која е објавена на интернет страницата на Општина Ресен и на интернет страницата на Агенцијата за администрација .

 

Кандидатот е потребно пополнетата пријава заедно со доказите содржани во пријавата да ги достави до службената електронска адреска на Одделението за управување со човечки ресурси jovan.stavrevski@resen.gov.mk, и пополнета пријава заедно со доказите во пријавата преку архивата на Општина Ресен да ги достави до Одделението за управување со човечки ресурси.

 

Кандидатот ,пријавата со потребните документи да ја достави во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на интерниот оглас на web страната на Општина Ресен .

 

Кон пријавата кандидатот може да приложи :

-потврди од успешно реализирани обуки и/или обуки како посетител на обука;

-потврда за успешно реализирано менторство (како ментор илименториран административен службеник)

 

Ненавремена,нецелосна и неуроедно пополнета пријава ,нема да биде предмет на разгледување .

 

Во пријавата кандидатите се должни под морална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни ,а доставените докази се верни на оргиналот .

 

НАПОМЕНА : Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата или за кој се утврди дека внел лажни податоци ќе биде дисквалификуван од натамошната постапка по овој оглас .

 

Овој интерен оглас се објавува истовремено на web страната на Општина Ресен и на web страната на Агенцијата за администрација .

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                      Секретар на Општина Ресен

                                                                                                                                                                                         Јоне Димовски
ПРИЈАВА ЗА ИНТЕРЕН ОГЛАС.DOC

Врз основа на член 11,член 30 став 3 и став 5 ,член 48 и член 49 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на Република Макеоднија ‘’ бр.27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,142/16 и 11/18), и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас ,начинот на поднесување на пријавата за унапредување ,начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто ,како и начинот на нивно бидрање и максималниот број на бодови од постапката на селекција ,во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (,,Службен весник на Република Македонија ‘’бр.11/15) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас ,начинот на поднесување на пријавата за унапредување ,начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто ,како и начинот на нивно бидрање и максималниот број на бодови од постапката на селекција,во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (,,Службен Весник на Република Македонија ‘’ бр.35/18),Секретарот на Општина Ресен објавува :


ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.1/2019
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИК ВО
ОПШТИНА РЕСЕН

Се објавува интерен оглас за унапредување на административен службеник за следнoто работно место : 

1. УПР 01 01 В01 000 Организатор на активностите на Градоначалникот со звање Советник ,во Секторот за правни и општи работи и јавни дејности-Одделение за правни и општи работи – 1 извршител

Oпшти   услови :

- да е државјанин на Република Македонија
- активно да го користи македонскиот јазик 
- да е полнолетен
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија , дејност  или  должност 

               Посебни услови :
- за нивото В1 ниво на квалификации VIA според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен –Машинство, правни и економски науки
-најмалку три години работно искуство во струката 
Посебни работни компетенции:
-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на европската унија (англиски,француски,германски);
-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
Распоред на работно време
-   Работни денови понеделник-петок
-   Работни часови неделно 40
-   Работно време од 08:00 до 16:00
 Паричен нето износ на плата: 25. 041 денари

На  интерниот  оглас може да се јави административен службеник,  вработен во Општина Ресен, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво со  Законот за административни службеници и во актот за систематизација како и:
-да е оценет со оцена „А" или „Б“ при последното оценување,
-да  е  на  работно место непосредно пониско ниво од работното место за кое е објавен интерниот оглас или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас ,
-да поминал најмалку две години на тековното работно место и
-да   не   му   е   изречена   дисциплинска   мерка   во   последната   година   пред објавувањето на интерниот оглас.


Кандидатот е потребно да поднесе пријава за унапредување на административен службеник која е објавена на интернет страницата на Општина Ресен и на интернет страницата на Агенцијата за администрација .

Кандидатот е потребно пополнетата пријава заедно со доказите содржани во пријавата да ги достави до службената електронска адреска на Одделението за управување со човечки ресурси jovan.stavrevski@resen.gov.mk, и пополнета пријава заедно со доказите во пријавата преку архивата на Општина Ресен да ги достави до Одделението за управување со човечки ресурси.

Кандидатот ,пријавата со потребните документи да ја достави во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на интерниот оглас на web страната на Општина Ресен .

Кон пријавата кандидатот може да приложи :
-потврди од успешно реализирани обуки и/или обуки како посетител на обука;
-потврда за успешно реализирано менторство (како ментор илименториран административен службеник)

Ненавремена,нецелосна и неуроедно пополнета пријава ,нема да биде предмет на разгледување .

Во пријавата кандидатите се должни под морална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни ,а доставените докази се верни на оргиналот .

НАПОМЕНА : Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата или за кој се утврди дека внел лажни податоци ќе биде дисквалификуван од натамошната постапка по овој оглас .

Овој интерен оглас се објавува истовремено на web страната на Општина Ресен и на web страната на Агенцијата за администрација .

Секретар на Општина Ресен
                                                                                                                       Јоне Димовски