Почетна


Соопштение за ЈА и ЈП ЛУПД за Сливница


Врз основа на член 35 ст.2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (,,Сл. Весник на РМ “ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16,163/16 и 168/18), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на Р. М."бр.5/02),член__ од Статутот на Општина Ресен, и донесенета Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Ресен, за 2019 година- со одлука бр.08-2378/21 од 13.12.2018 год.донесена од Советот на Општина Ресен,Градоначалникот на Општина Ресен го дава следното