Почетна


Известување


Известување до граѓанските организации за одржување на Јавна дебата по проект РЕЛОАД

Известување
до граѓанските организации за одржување на Јавна дебата по проект РЕЛОАД

Општина Ресен ги информира сите граѓански организации на подрачјето на општината дека на 19 март 2019 година (вторник) во 12,00 часот во малата сала на oпштина Ресен ќе се одржи јавна дебата на која на транспарентен начин ќе се дефинираат приоритетите кои ќе ни бидат водич во реализација на проектите.

Имено, Општина Ресен во партнерство со УНДП во периодот 2018-2019 година, ќе го спроведува проектот РеЛОад – Регионална Програма за Локална Демократија во Западен Балкан, финансиран од Европската Унија, спроведен од страна на Програмата за Развој на Обединетите Нации – УНДП.

Конкретната цел  на проектот е јакнење на партнерствата помеѓу локалните власти и граѓанското општество на Западен Балкан преку проширување на успешниот модел за транспарентно финансирање на граѓански организации од општинскиот буџет врз основа на нивен проект со цел поголемо граѓанско учество во носењето одлуки и подобрена испорака на услуги на локално ниво.

Сметаме дека со ваквиот пристап - првично со транспарентност, инклузивност и создавање на партнерски однос со граѓанските организации ќе се зголеми довербата меѓу страните, ќе се зајакнат капацитетитеи на и на граѓанските организации и на администрацијата и ќе се намали јазот меѓу истите, ќе се креираат политики и процедури кои и ќе се користат и во иднина, а се со цел подобрување на квалитетот на живот на локалното население преку поефикасно трошење на буџетските средства.

Општина Ресен на дебатата ги поканува сите граѓански организации.
Известување
до граѓанските организации за одржување на Јавна дебата по проект РЕЛОАД

Општина Ресен ги информира сите граѓански организации на подрачјето на општината дека на 19 март 2019 година (вторник) во 12,00 часот во малата сала на oпштина Ресен ќе се одржи јавна дебата на која на транспарентен начин ќе се дефинираат приоритетите кои ќе ни бидат водич во реализација на проектите.

Имено, Општина Ресен во партнерство со УНДП во периодот 2018-2019 година, ќе го спроведува проектот РеЛОад – Регионална Програма за Локална Демократија во Западен Балкан, финансиран од Европската Унија, спроведен од страна на Програмата за Развој на Обединетите Нации – УНДП.

Конкретната цел  на проектот е јакнење на партнерствата помеѓу локалните власти и граѓанското општество на Западен Балкан преку проширување на успешниот модел за транспарентно финансирање на граѓански организации од општинскиот буџет врз основа на нивен проект со цел поголемо граѓанско учество во носењето одлуки и подобрена испорака на услуги на локално ниво.

Сметаме дека со ваквиот пристап - првично со транспарентност, инклузивност и создавање на партнерски однос со граѓанските организации ќе се зголеми довербата меѓу страните, ќе се зајакнат капацитетитеи на и на граѓанските организации и на администрацијата и ќе се намали јазот меѓу истите, ќе се креираат политики и процедури кои и ќе се користат и во иднина, а се со цел подобрување на квалитетот на живот на локалното население преку поефикасно трошење на буџетските средства.

Општина Ресен на дебатата ги поканува сите граѓански организации.
Известување
до граѓанските организации за одржување на Јавна дебата по проект РЕЛОАД

Општина Ресен ги информира сите граѓански организации на подрачјето на општината дека на 19 март 2019 година (вторник) во 12,00 часот во малата сала на oпштина Ресен ќе се одржи јавна дебата на која на транспарентен начин ќе се дефинираат приоритетите кои ќе ни бидат водич во реализација на проектите.

Имено, Општина Ресен во партнерство со УНДП во периодот 2018-2019 година, ќе го спроведува проектот РеЛОад – Регионална Програма за Локална Демократија во Западен Балкан, финансиран од Европската Унија, спроведен од страна на Програмата за Развој на Обединетите Нации – УНДП.

Конкретната цел  на проектот е јакнење на партнерствата помеѓу локалните власти и граѓанското општество на Западен Балкан преку проширување на успешниот модел за транспарентно финансирање на граѓански организации од општинскиот буџет врз основа на нивен проект со цел поголемо граѓанско учество во носењето одлуки и подобрена испорака на услуги на локално ниво.

Сметаме дека со ваквиот пристап - првично со транспарентност, инклузивност и создавање на партнерски однос со граѓанските организации ќе се зголеми довербата меѓу страните, ќе се зајакнат капацитетитеи на и на граѓанските организации и на администрацијата и ќе се намали јазот меѓу истите, ќе се креираат политики и процедури кои и ќе се користат и во иднина, а се со цел подобрување на квалитетот на живот на локалното население преку поефикасно трошење на буџетските средства.

Општина Ресен на дебатата ги поканува сите граѓански организации.Општина Ресен ги информира сите граѓански организации на подрачјето на општината дека на 19 март 2019 година (вторник) во 12,00 часот во малата сала на oпштина Ресен ќе се одржи јавна дебата на која на транспарентен начин ќе се дефинираат приоритетите кои ќе ни бидат водич во реализација на проектите.

Имено, Општина Ресен во партнерство со УНДП во периодот 2018-2019 година, ќе го спроведува проектот РеЛОад – Регионална Програма за Локална Демократија во Западен Балкан, финансиран од Европската Унија, спроведен од страна на Програмата за Развој на Обединетите Нации – УНДП.

Конкретната цел  на проектот е јакнење на партнерствата помеѓу локалните власти и граѓанското општество на Западен Балкан преку проширување на успешниот модел за транспарентно финансирање на граѓански организации од општинскиот буџет врз основа на нивен проект со цел поголемо граѓанско учество во носењето одлуки и подобрена испорака на услуги на локално ниво.

Сметаме дека со ваквиот пристап - првично со транспарентност, инклузивност и создавање на партнерски однос со граѓанските организации ќе се зголеми довербата меѓу страните, ќе се зајакнат капацитетитеи на и на граѓанските организации и на администрацијата и ќе се намали јазот меѓу истите, ќе се креираат политики и процедури кои и ќе се користат и во иднина, а се со цел подобрување на квалитетот на живот на локалното население преку поефикасно трошење на буџетските средства.

Општина Ресен на дебатата ги поканува сите граѓански организации.