Почетна


Синтезен план кој беше приложен на ЈП и ЈА


Наскоро ќе има ПОВТОРНА јавна презентација и јавна анкета за ДУП на ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД УЕ2 И ЗОНА ЗА СЕРВИСИ м.в. Црквиште, инвеститор правното лице „МИТ ОИЛ,, од Ресен.( Поради ненавремена најава во системот за е-урбанизам во делот на ЈА и ЈП.)


Синтезен План -прва ЈП и ЈА фев 2018