Почетна


Повик за поднесување на понуди


Повик за поднесување на понуди Република Македонија Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП MSIP 2-NCB-006-19

Повик за поднесување на понуди

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

                                                              MSIP 2-NCB-006-19

1.  Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена  електронски на 04 август, 2016 година.

2 Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Вториот Проект за подобрување на општински услугите (МСИП 2) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за реконструкција на улици во град Ресен, општина Ресен.

3.    Општина Ресен ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат реконструкција на улици во град Ресен, општина Ресен.

4.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.   Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: Плоштад Цар Самоил бр.20

Град: Ресен

Поштенски број: 7310

Држава: Република Македонија

Телефон: 047551769

Факс: 047551908

Електронска адреса: pavle.jovanovski@resen.gov.mk

6, Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД

a) За плаќање во денари:Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 760014075463010

Приходно конто:724125

Програма: 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Ресен .

8.         Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 06.03.2019 Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 06.03.2019.

9.       Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 600.000.00 МКД.

10.     Адреса: Ресен

          Град: Ресен  

          Поштенски број: 7310

          Архива

         Држава: Република Македонија