Почетна


Свикана 18-та седница на Советот на Општина Ресен


Претседателот на Советот на Општина Ресен ја свика 18-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 12.10.2018 година (петок) во 10:00 часот во салата на Советот на Општина РесенВрз основа на член 21 ст. 2 од  Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник  на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на

Совет на Општина Ресен

 

 

              Ја свикувам 18-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден  12.10.2018 година (петок) во 10:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

             За седницата се предлага следниот

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

- Усвојување на записникот од претходната седница

 

 

1.    Предлог - Одлука за намера за реализација на проект за подобрување на нивото и квалитетот на општинските услуги - “Реконструкција на улици во градот Ресен“ по пат на задолжување во МСИП2.

 

2.    Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проектот „Изработка на техничка документација – основни проекти за инфраструктура за Финско Село на место викано Маркова Нога, Општина Ресен.

 

3.    Измена и дополнување на Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Ресен.

 

Предлог - Решение за формирање на Комисија за изработка на Предлог -Програма за работа на Совет на Општина Ресен за 2019 година.