Почетна


Еднонасочен режим на главната улица


Од 1-ви јуни 2018-та година повторно се воспоставува еднонасочен режим на сообраќај на дел од улиците "Јосиф Јосифовски" и "11-ти Октомври" со влез од раскрсницата на улица "Јосиф Јосифовски" со улица "Наум Веслиевски" и излез на раскрсницата на улица "11-ти Октомври" со улица „29-ти Ноември.
Одлуката за воспоставување еднонасочен режим на возење е по одлуката на Советот на Општина Ресен бр 07-2927/9 од 02.11.2009

Одлука за еднонасочен режим на улици