Почетна


Свикана 32-та седница на Советот на Општина Ресен


Свикана 32-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 10.07.2019 година (Среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

Врз основа на член 27 од  Статутот на Општина Ресен (,,Службен гласник  на Општина Ресен’’ бр. 7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015), донесувам

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на седница на Совет на Општина Ресен

 

 

 

 

              Ја свикувам 32-та седница на Советот на Општина Ресен, која ќе се одржи на ден 10.07.2019 година (среда) во 11:00 часот во салата на Советот на Општина Ресен.

 

             За седницата се предлага следниот

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

                                                                                                       

 

 

1.    Предлог – Одлука за отпочнување на постапка за пристапување кон донесување на ДУП за Измени и дополнувања на ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ2 И ЗОНА 1, БЛОК 8 во Ресен, Општина Ресен.

 

2. Предлог – Програма за измена и дополна на програмата Ф – Урбано планирање Ф10 - Урбанистичко планирање изработка на урбанистички планови во Општина Ресен во 2019 година.