Почетна


Одржани ReLoAd обука и инфо ден


Во текот на измината недела, oдносно на 04.04.2019 во малата сала во општина Ресен, по проектот ReLoaD беа одржани инфо ден и обуки за граѓанските организации


Преку овој проект, со транспарентност, јавност и инклузивност и создавање на партнерски однос со граѓанските организации се зголеми довербата меѓу општината и граѓанските организации.

Проектот ќе трае до јануари 2020 година и ќе има за цел јакнење на партиципативната демократија и процесите за интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската Унија преку јакнење на граѓанското општество за негово активно учество во процесот на денесување одлуки.