Почетна


Одлука за поништување на постапка


Се поништува јавниот повик 01/2019 за добивање на дозволи за вршење на општински линиски превоз објавен на 26.02.2019 година.