Почетна


Информација: Отворен 2-от Повик за предлози од Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) Прекугранична програма Република Македонија - Република Албанија (алокации за 2016 и 2017 година)


2nd Call for Proposals under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II) Cross-border Programme Republic of Macedonia - Republic of Albania (allocations for 2016 & 2017)The
Operating Structures of both beneficiaries countries, Ministry of Local-Self Government  and Ministry for Europe and Foreign Affairs as well as the  Delegation of European Union in Macedonia, is pleased to inform you that the 2nd Call for Proposals of this IPA Cross-border Cooperation Programme 2014-2020 is now opened. 

The eligible area of the Programme is the following:

-        in Macedonia: the Regions of Pelagonia, Polog, Southwest,

-        in Albania: the Regions of Dibra, Elbasan, Korça.

The Programme welcomes potential applicants to submit their applications electronically. Online submission via PROSPECT is mandatory for this call for proposals until 01. 02. 2019. The call will be opened for the following thematic priorities of the Programme:

TP 1: Encouraging tourism, culture and natural heritage and

TP 3: Protecting the environment, promoting climate change adaptation and mitigation, risk prevention and management. 

The amount allocated to the 2nd Call for Proposals is 2.890.000 €, EU funding.

Please note that the Delegation of European Union in the Republic of Macedonia and the Joint Technical Secretariat staff will organize 6 information sessions in Bitola, Gostivar, Ohrid, Korçë, Elbasan and Peshkopi during December 2018, in order to provide detailed information and practical advice for preparation and submission of applications within 2nd Call for Proposals. "

For more information, please click here: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161486

Втор повик за предлози од Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) Прекугранична програма Република Македонија - Република Албанија (алокации за 2016 и 2017 година)

Оперативните структури на двете земји-корисници, Министерството за локална самоуправа и надворешни работи, како и Делегацијата на Европската унија во Македонија, со задоволство ве информираат дека вториот повик за предлози на оваа ИПА Програма за прекугранична соработка 2014-2020 сега е отворена.

Определената област на Програмата е следна:

- во Македонија: Пелагониски региони, Полог, Југозапад,

- во Албанија: регионите на Дибра, Елбасан, Корса.

Програмата ги поздравува потенцијалните апликанти да ги достават своите апликации по електронски пат. Онлајн доставувањето преку PROSPECT е задолжително за овој повик за доставување предлози до 01. 02. 2019. Повикот ќе биде отворен за следните тематски приоритети на Програмата:

ТП 1: Поттикнување на туризмот, културата и природното наследство и

ТП 3: Заштита на животната средина, промовирање на приспособување и ублажување на климатските промени, превенција на ризици и управување.

Износот доделен на вториот повик за предлози е 2.890.000 евра, финансирање од ЕУ.

Ве молиме имајте во предвид дека Делегацијата на Европската унија во Република Македонија и вработените во Заедничкиот технички секретаријат ќе организираат 6 информативни сесии во Битола, Гостивар, Охрид, Корча, Елбасан и Пешкопи во текот на декември 2018 година, со цел да обезбедат детални информации и практични совети за подготовка и поднесување на апликации во рамките на 2-та Повик за предлози. "

За повеќе информации, кликнете овде:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161486

Оперативните структури на двете земји-корисници, Министерството за локална самоуправа и надворешни работи, како и Делегацијата на Европската унија во Македонија, со задоволство ве информираат дека вториот повик за предлози на оваа ИПА Програма за прекугранична соработка 2014-2020 сега е отворен.
Со следна област на програмите:
- во Македонија: Пелагониски регион, Полог, Југозапад,
- во Албанија: регионите на Дибра, Елбасан, Корча.
Програмата ги поттикнува потенцијалните апликанти да ги достават своите апликации по електронски пат. Онлајн доставувањето преку PROSPECT е задолжително за овој повик за доставување предлози до 01. 02. 2019.
Повикот ќе биде отворен за следните тематски приоритети на Програмата:
ТП 1: Поттикнување на туризмот, културата и природното наследство и
ТП 3: Заштита на животната средина, промовирање на приспособување и ублажување на климатските промени, превенција на ризици и управување.
Износот доделен на вториот повик за предлози е 2.890.000 евра, финансирани од ЕУ.
Ве молиме имајте во предвид дека Делегацијата на Европската унија во Република Македонија и вработените во Заедничкиот технички секретаријат ќе организираат 6 информативни сесии во Битола, Гостивар, Охрид, Корча, Елбасан и Пешкопеја во текот на декември 2018 година, со цел да се обезбедат детални информации и практични совети за подготовка и поднесување на апликации во рамките на вториот Повик за предлози. "

За повеќе информации, кликнете овде: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161486