Почетна


Известување за склучен договор


Врз основа на Договорот меѓу Општина Ресен и Швајцарската Конфедерација застапена од Федералниот оддел за надворешни работи со реализација преку Швајцарската Амбасада во Република Македонија/Швајцарска Агенција за развој и соработкаЗа потребите на ренџерската служба во Општина Ресен за реализација на Проектот за реставрација на екосистемот на Преспанското Езеро, и согласно постапка со барање за прибирање на понуди без објавување на оглас, реф.бр. ТД. 1.4.3-2/2018, се склучи Договор за јавна набавка на опрема за ренџерска служба на  Парк на Природата Езерани помеѓу Општина Ресен и  Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ММ СОФТ Ѓоисел Јајовска ДООЕЛ Ресен, во износ од  57.740,оо денари без ДДВ.