Почетна


Известување за склучен договор


Врз основа на Договорот меѓу Општина Ресен и Швајцарската Конфедерација застапена од Федералниот оддел за надворешни работи со реализација преку Швајцарската Амбасада во Република Македонија/Швајцарска Агенција за развој и соработка , за реализација на Проектот за реставрација на екосистемот на Преспанското Езеро
Согласно постапката со барање за прибирање на понуди без објавување на оглас, реф.бр. Т.Д. 2.1.1-2/2018, се склучи Договор за јавна набавка на опрема за лабараторијата во Мониторинг станицата во Стење, помеѓу Општина Ресен и  Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЛАЈФ-БИОМЕДИКАЛС увоз-извоз Вевчани ДООЕЛ, од Вевчани во износ од  305.000,00 денари без ДДВ