Јавна анкета за ДУП

Јавна презентација и јавна анкета по Предлог план за измени и дополнувања на ДУП за УЕ 3 ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 3 во Ресен.

Соопштение за ЈП за ДУП за УЕ3 за дел Блок3

Анкетен лист за ДУП за УЕ3 за дел од Блок 3

Ресен – УЗ 3, дел об блок 3, јули 2020